Állásfoglalás az oktatás mai helyzetéről

(Közel 1600, egyházi iskolában tanító pedagógus csatlakozott a budapesti Piarista Gimnáziumban, tanárok kezdeményezésére született állásfoglaláshoz.)

Mi, egyházi iskolákban dolgozó alulírott pedagógusok a társadalom egészével együtt fájdalmasan érzékeljük a magyar oktatás régóta elhúzódó, súlyos válságát. Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése és a kerettantervek megjelenése sokéves-évtizedes kérdéseket hozott újra felszínre. A magyar oktatás megújulásának elmaradása hosszan tartó károkat okoz mindannyiunk számára, a magyarság kulturális, lelki és anyagi gyarapodását fenyegeti. A jövő nemzedékek iránti felelősségünkből fakadóan kötelességünknek érezzük a megszólalást, a tanterv kérdésein túl az oktatás egészével kapcsolatban is.

Mindenekelőtt széles körű megegyezésre van szükség az oktatás minden szereplőjének részvételével! A szakmai konszenzus megteremtése az oktatáspolitika súlyos adóssága a rendszerváltás óta. Pedagógiai közhely pedig, hogy ezen a területen évtizedek kiszámítható működése szükséges a társadalom minden részében érzékelhető eredmények megszületéséhez.

Az iskola ügye elsősorban a ránk bízottakról, az ő teljes emberré fejlődésükről és az ezt segítő legjobb pedagógia megvalósításáról szól. Ők, a fiatalok veszítenek a legtöbbet, ha ezek a kérdések másodlagossá válnak az ideológiai elvárásokhoz, elvekhez, irányokhoz és politikai szándékokhoz képest.

Az iskola csak szabad közegben tudja betölteni a funkcióját, ahol a tanári közösség szerepet kap saját feladatának megtalálásában. Ez az autonómia a feltétele az elkötelezett, felelősséget vállalni tudó pedagógusok minőségi munkájának.

Elengedhetetlen, hogy a köznevelés rendszerének mindenkire gondja legyen. Egy szétszakadó társadalomban reményt, utat, modellt kell kínálnunk mindenkinek, hiszen elsősorban az iskola az a hely, ahol egy igazságosabb társadalom megszülethet. Az eddiginél nagyobb odafigyeléssel kell tehát fordulnunk a lemaradók, a nehézségekkel küzdők, a mélyszegénységben élők, a kirekesztettek felé. A különféle kihívásokra különféle iskolák és módszerek tudnak választ adni, amelyeket a helyi viszonyokat ismerő és értő, autonóm iskolai közösségek találhatnak meg.


A magyar oktatás egészének felemeléséhez szükségesnek tartjuk az alábbiak figyelembevételét:

1. A médiában nyilvánosságot kapott kritikák egy része és az ezekre született reakciók azt a téves képzetet kelthetik, hogy a Nemzeti Alaptanterv körüli vita elsősorban ideológiai-világnézeti kérdésekről szól. Határozottan kiállunk amellett, hogy az alaptantervvel és a kerettantervekkel szemben világnézeti meggyőződéstől függetlenül, szakmai alapon indokolt és kívánatos a sok szempontú, lényeget érintő kritika. Sürgősen meg kellene teremteni azt a fórumot, ahol a tanterv szakmai vita tárgyát képezheti, nem pedig politikai érdekek eszközeként szolgál.

Üdvözöljük a NAT bevezetőjének korszerű pedagógiai szemléletét, a differenciálás, az aktív tanulás, a képességfejlesztés hangsúlyozását, amely a magyar oktatás halaszthatatlan megújulását szolgálhatná. Ennek a korszerű pedagógiának az érvényesülését azonban ellehetetleníti az alaptantervben és a kerettantervekben előírt hatalmas tananyagmennyiség, amely nagyrészt csak az ismeretanyag frontális előadását teszi lehetővé. Legkirívóbb példaként elég említeni a magyar irodalom tantárgyat, ahol csökkentett óraszámban kellene az eddiginél is több anyagot megtanítani.

A NAT-ban és a kerettantervekben foglalt tartalmakkal való azonosulásnak további akadálya a szakmai egyeztetés elmaradása, illetve a bevezetésükre adott minimális idő.

Úgy látjuk tehát, hogy a magyar oktatás egészének várt megújulását – néhány részterület kivételével – a bevezetett Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák.

2. Minden változás lehetetlen az oktatásban addig, amíg a változtatások végrehajtói, a pedagógusok nem rendelkeznek az ehhez szükséges idővel, energiával, akaraterővel. A kollégák jó része fáradt, reményvesztett, napi szinten kudarcokkal küzd. Pedagógiai változásokról, szemléletváltozásról akkor érdemes egyáltalán beszélni, ha a pedagógusok ehhez megkapják az alapvető támogatást.

3. A megalázóan alacsony pedagógusbérek lehetetlenné teszik a tanári hivatás teljes megélését, az értelmiségi életformát.  (Az egyházi iskolák tanárai ugyanazon bértábla szerint kapják a bérüket, mint a nem egyházi intézményekben dolgozó kollégák.) A pedagógusok társadalmi megbecsültségének is elemi feltétele a bérek rendezése. Egy egyetemi diplomás kezdő pedagógus bértábla szerinti illetménye ma bruttó 203.000 forint. Ez a garantált bérminimum alatt van, amire még sohasem volt példa! A bruttó 300.000 forintot legkorábban nyolc év után érheti el egy egyetemet végzett tanár, egy tanítónak vagy óvodapedagógusnak ehhez tizennyolc év kell! A 2013-tól több lépésben bevezetett fizetésemelés mára teljesen értékét vesztette, elsősorban amiatt, hogy a pedagógusbérek már öt éve nem igazodnak a minimálbérhez, az ígéretekkel ellentétben. Elvárjuk a pedagógusok bérrendezését, értékálló fizetésekkel, újra a minimálbérhez igazított illetményalappal! A pedagógusok illetményének rendezésével kapcsolatban egyetértünk a Nemzeti Pedagógus Kar 2019. decemberi állásfoglalásával.

4. Heti 24-26 megtartott tanórában nem lehet minőségi munkát végezni. A minőségre törekvő pedagógusok állandó meghasonlottságban dolgoznak, hiszen a legjobbat szeretnék nyújtani, de folyamatosan időhiánnyal küzdenek. Vagy kizsákmányolják önmagukat, lelki és testi egészségüket, vagy kénytelenek a maguktól elvárt színvonalból lejjebb adni. A minőségi munka érdekében az óraterhek határozott csökkentésére van szükség!

5. A 21. század iskolája olyan kihívásokkal szembesül, amelyek jelentős részére a pedagógusok nincsenek felkészítve. A társadalmi bajok az iskolában hatványozottan jelennek meg: a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő diákok növekvő aránya mutatja ezt. Hatékony tehetséggondozás, képességfejlesztés és felzárkóztatás is csak differenciált oktatás megvalósulásával lehetséges. Ezek az új kihívások megkövetelik, hogy a tanárok új szerepben jelenjenek meg. Ehhez szemléletváltozásra van szükség, amelyhez a tanároknak támogatást kell kapniuk: elsősorban időt, minőségi tanári továbbképzést és szakmai kísérést.

6. A tanárhiány mára jó néhány helyen már az alapfeladatok ellátását veszélyezteti. A tanárképzésbe egyre kevesebben jelentkeznek, még kevesebben végeznek közülük, a diplomaszerzés után sokan nem az oktatás területén helyezkednek el, a pályakezdők egy része pedig rövid időn belül el is hagyja az iskolát. Mindez nagyon is érthető, ismerve az elfogadhatatlanul alacsony béreket, a tanári munka kihívásait és alacsony presztízsét. A tanári pályát ismét vonzóvá kell tenni a legjobb képességű fiatalok számára! Ez csak versenyképes fizetésekkel és minőségi tanárképzéssel lehetséges.

Állásfoglalásunkat egyházi iskolában tanító tanárként fogalmaztuk meg, de benne a magyar oktatás egészének helyzetére kívánunk reflektálni. Mindnyájan mélyen hiszünk abban, hogy az oktatás felemelése csak széles körű konszenzussal, az egész tanártársadalom együttműködésével lehetséges.

Budapest, 2020. február 27.

Az aláírók névsora

Amennyiben egyházi iskolában tanít, és támogatni kívánja az állásfoglalást, kérjük, töltse ki a névsor alján található űrlapot. (frissítve: 2020. 03. 10. 08.34)

A budapesti Piarista Gimnázium tanárai közül:

 • Acél Zsolt
 • Bán Róbert
 • Bukor János
 • Gelencsér László
 • Horváth Bálint Pál
 • Kiss Gergely
 • Koós Levente
 • Koncz Péter
 • Kormos Zoltán
 • Kuroli László
 • Márialigeti Kristóf
 • Márkus Roland
 • Melegh Béla
 • Dr. Mjazovszky Ákos Attila
 • Molnár Lehel
 • Moór István
 • Némethné Hevenesi Anna
 • Pehartz Tamás
 • Posta István György
 • Sághy Ádám
 • Szabó Dániel
 • Szakál Ádám Márton
 • Székely Zoltán
 • Szőke Máté Tibor
 • Tegzes Emese
 • Tüskés Tünde
 • Ujházy András
 • Újhelyi Zsigmond
 • Ullrich Magdolna
 • Urbán János
 • Urbán Péter
 • Valaczka András

A kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda tanárai közül:

 • Ábel István
 • Agócs Andrea
 • Bodza Pál Tamás 
 • Bodzáné Kutas Rita
 • Bogár-Szabó Ádám
 • Csenki Nikolett 
 • Csonka Zoltán 
 • Csujáné Kocsis Julianna
 • dr. Urbánné Lehoczki Adrienne
 • Erdős Anita
 • Fehérvári Gábor
 • Galikné Bertus Annamária
 • Gáspár Judit
 • Hajagosné Csernák Gizella
 • Halasi Bernadett
 • Horváth Orsolya
 • Iványosi-Szabó Andrea
 • Kiss Ildikó
 • Kovács András
 • Kovács Krisztina
 • Kovácsné Golovics Ibolya
 • Kozicz János
 • Koziczné Dénes Piroska
 • Kőházi-Kis Margit
 • Kőrös Henriett
 • Kuthy Zoltán
 • Lévai Zita
 • Ludányiné Füvesi Tünde
 • Máj Judit
 • Marozsi Edina Borbála
 • Matusz Gabriella
 • Mészárosné Bényei Katalin
 • Mikulás Gáborné
 • Mikulásné Ferencz Zsuzsanna
 • Mogyorósné Bálind Anikó
 • Nagyné Bodza Irén
 • Néma Attila
 • Némethné Lintner Tünde
 • Oláh Zoltán
 • Olasz Edit
 • Papp Brigitta
 • Paróczai Béláné
 • Petőcz Tamás
 • Provaznikné Tóth Eszter
 • Rimár Zsuzsanna
 • Romanóczi Györgyné
 • Rózsavölgyiné Boldis Anna
 • Ságiné Valaczka Ilona
 • Sipőcz Brigitta
 • Soós Zoltán Ferenc
 • Steixner Katalin
 • Suba Adrienne
 • Szabóné Adorján Erika
 • Szabóné Polgár Éva
 • Talmácsi József
 • Telek Péter Pál
 • Tompáné Bablena Anikó
 • Tóthné Szalai Enikő
 • Tősér Anna
 • Turjánszkyné Tapodi Katalin
 • Vargáné Csűri Bernadett
 • Zákányi Erika
 • Zsámboki Tibor
 • Zsámboki Tiborné
 • További öt kolléga név nélkül

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanárai közül:

 • Baráth Réka
 • Boldog Zoltán
 • Czeglédi Zsolt
 • Csizmadia Zsolt
 • Éderné Erki Kornélia
 • Fejesné Pálfy Zsuzsa
 • Gábor Dávid
 • Jusztinné Nedelkovics Aliz
 • Keserű György
 • Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka
 • Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz
 • Kovács István
 • Ladányi Andrea
 • László Imre
 • Nemes Zsuzsanna
 • Papp Attila
 • Serényi Tamás
 • Sipos Attila
 • Szász Imre
 • Tőzsér Pál

A váci Piarista Gimnázium és Kollégium tanárai közül:

 • Babicz István
 • Barcza Csillag
 • Bereczky Dalma
 • Burgerné Horváth Luca
 • Chován István
 • Csongor-Kiss Rita
 • Dr. Hortoványi Judit
 • dr. Kásáné Meszlényi Lívia
 • Fuchsné Hattinger Zsuzsanna
 • Gutbrod András
 • Horváthné Stumm Erzsébet
 • Kósa Klára
 • Lobmayer Imre
 • Palkó Balázs
 • Pistyúr Bence
 • Ribényi Mónika
 • Sík Péter
 • Südi Máté
 • Szabó-Pál Eszter
 • Szabó-Pál Tibor
 • Szentesi Imre
 • Szeri Eleonóra
 • Szóró Kata
 • Tobisch Adrienn
 • Turócziné Kiscsatári Nóra
 • Varga Irina
 • Vass Ildikó
 • Viola Éva
 • További egy kolléga név nélkül

Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanárai közül:

 • Balázs Jeromos
 • Csernák Erika
 • Gyóni Erika
 • Gyurácz Németh László
 • Keppel Dániel
 • Keppel Erdős Andrea
 • Kicska Bálint
 • Dr. Marek Viktor
 • Nagy László János
 • Rátkai Péter
 • Rockenbauer Barnabás
 • Somfai Melinda
 • Szabó Péter
 • Szeifert Gizella
 • Vizes Marianna
 • Zarándy Gergely Kleofás

A szentendrei Ferences Gimnázium tanárai közül:

 • Dávid Anna
 • Marek-Hamza Ágnes
 • Neubrandt István
 • Novákné Tóth Krisztina
 • Tihanyi Ildikó
 • Ujváry János
 • További 2 kolléga név nélkül

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanárai közül:

 • Czinege János
 • Farkas Charlotte
 • Fazakas Andrea
 • Fritz Judit
 • Gadóné Kézdy Edit
 • Galambosné Faragó Mária
 • Gion Mariann
 • Harasztos Barnabás
 • Házkötő Mónika
 • Horváth Gabriella
 • Imréné Schulek Emese
 • Istvánffyné Tomka Márta
 • Kardos Anna
 • Koczor Tamás
 • Korompay Eszter
 • Korompayné Sebestyén Nóra
 • Kürtösné Martinovics Éva
 • Lux Ágnes
 • Mátyás Olga
 • Monostori Ágnes
 • Őze Sándorné Sághy Katalin
 • Ráczné Tóth Judit
 • Rókusfalvy Ilona
 • Sólyom Anikó
 • Szetlik Krisztina
 • Szilvásné Puskás Gabriella
 • Szőkéné Mezősi Tímea
 • Szűcs Petra
 • Tasi Zsuzsanna
 • Tóth Katalin
 • Urbán Ágnes
 • Victor Mónika
 • Zengő Balázs

 A budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tanárai közül:

 • Asztalos Györgyné
 • Beke Kamilla (irodai munkatárs)
 • Benedek Balázs
 • Beregszászy Ilona
 • Berthóty Kálmán
 • Bódis Péter
 • Borlay-Szabó Dominika
 • Csere Istvánné
 • Csobánné Rákóczy Sarolta
 • Dicső-Erdődi Balázs
 • Döbrössy Jánosné
 • dr. Dankáné Töttössy Katalin
 • dr. Kopáné Somogyvári Bernadette
 • Fazakas Ágnes
 • Gelencsér-Almási Kata
 • Gergely Botond
 • Hajdu Krisztina
 • Hajnal István
 • Hegedűs Zoltánné
 • Hegyi Klára
 • Helfrich Zoltán
 • Herbert Krisztián
 • Hockné Petheő Ildikó
 • Juhászné Székely Hajnalka
 • Kalász Nándor
 • Kármán Krisztina
 • Kéry Anna Lilla (hatod éves gyakornok)
 • Kovács Tamás
 • Krämer Ágnes
 • Kuzmányiné Nyeste Gabriella
 • Legányi Zsuzsanna
 • Magó Katalin
 • Markos Judit
 • Mártonné Rauscher Katalin
 • Medveczky Ágnes
 • Meleghné Szalai Hilda
 • Mikesy András
 • Orbánné Kiss-Vámosi Emőke
 • Paulicsek Imréné
 • Rádics Gergely
 • Sárvári Cecília
 • Schmidt Flóra
 • Steinbach Mária
 • Szabó Judit
 • Tóth Helga
 • Vinczéné Gál Réka
 • Vörös Andrea

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanárai közül:

 • Benkőné Di Giovanni Rita
 • Calligaris-Horváth Erika
 • Czinegéné Karl Éva
 • Császár Györgyné
 • Csekéné Veber Gabriella
 • dr. Csepregi András
 • Czapekné Egervári Orsolya
 • Cziczka Katalin
 • Fabiny Katalin
 • Hámor Endre
 • Hursán Szabolcs
 • Illés László
 • Ittzés Szilvia
 • Izsa Éva
 • Jernei Anikó
 • Kovácsné Gyarmathi Krisztina
 • Majoros Szidónia
 • Nagy Sándor
 • Németh-Roszik Andrea
 • Némethné Szlávik Andrea
 • Nováky Andrea
 • Pál Beáta
 • dr. Palágyi Györgyné
 • Sárai-Szabó Linda
 • Szabados Lilla
 • Szabolczki Zsuzsanna
 • Szalai Ildikó
 • Szalai Lívia
 • Tasnádi Zsuzsanna
 • Tóth Lilla
 • Udvardi Edit
 • További három kolléga név nélkül

A budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanárai közül:

 • Ágostházy Réka
 • Benő Ildikó
 • Cseri Zoltán
 • Czeizing Ottó
 • Czike Gábor
 • Erdészné L. Laura
 • Gamper Alice
 • H. Káldi Anna
 • Hetényi Réka
 • Hoyos Áron
 • Huber Gergely
 • Kautnik András
 • Kautnik Andrea
 • Király Gáborné
 • Kissné R. Petra
 • Kovács Melinda
 • Kovács Petra
 • Kőnigné M. Theodóra
 • Krasznai Gabriella
 • Marx Nóra
 • Moharos-Alszászy Judit
 • Molnár Luca
 • Munkácsy Dorottya
 • Nyáry Zsigmond
 • Pethő András
 • Petneházy Réka
 • Rádiné E. Mária
 • Rév Emma
 • Sidló Stella
 • Szelényi Judit
 • Széll-Rózsa Szilvia
 • Szende Ágnes
 • Tegzes Kinga
 • Zsombory Edit
 • További öt kolléga név nélkül

A budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium tanárai közül:

 • Benedekné Jordán Krisztina
 • Berzsenyi Viktória
 • Bíró Ilona
 • Czétényi Aranka
 • Deák-Hetyey Viktória
 • Dunayné Gulyás Andrea
 • Eged Szilvia
 • Erdősné Nagy Ilona
 • Földes Gábor Andrásné
 • Galambos Szilvia
 • Gedai Ágoston
 • Gelley Áron Benedek
 • Greskovits Márk
 • Hetyey György
 • Horváth Nóra
 • Izsák Margit
 • Káplár Gréta
 • Kerékgyártó Gergely
 • Komáromi Dorottya
 • Kormos László
 • Lefler Ágnes
 • Magyar Viktória
 • Merkné Bakos Kornélia
 • Neubauer Gyopár Nikolett
 • Paholics Erzsébet
 • Pártosné Fazekas Odette
 • Rudolf Krisztina
 • Schulek Gáspár
 • Szabó Ágnes
 • Szalaváry-Végh Mónika
 • Tolnay Dominika
 • Zólyominé Baján Evelin Mária
 • Zöllei Anett Anna

A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanárai közül:

 • Balogh Andrea
 • Balogh Dániel
 • Fodor András
 • Földesiné Csiszér Anikó
 • Földváry Miklós
 • Hellner Donáta
 • Horváthné Váradi Eszter
 • Kokas Nikoletta
 • Pataki Krisztina
 • Pitter Károly
 • Samu Györgyi
 • Varga Petra
 • Vass Ágnes
 • További 3 kolléga név nélkül

A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium tanárai közül:

 • Barlai Zsófia
 • Bognár András
 • Dr. Borosné Molnár Anikó
 • Császár Anikó
 • Csendes Gabriella
 • Csóka Andrea Edit
 • Drobina Andrea
 • Drüszler Áron
 • Dr. Gáspárdy Tiborné
 • Győre Henriette
 • Harkányné Horváth Enikő
 • Horváth Ferenc
 • Horváth Lucia
 • Jakabné Csizmazia Eszter  
 • Kő-Czákler Judit
 • Lang Krisztina
 • Locsmándi Dániel
 • Nagy Andrásné
 • Nagy Róza
 • Pete-Pikóné Horváth Gyöngyi
 • Radasics Csaba
 • Raffai Balázs
 • Richly András
 • Sallayné Dech Réka
 • Sölét-Ormos Judit
 • Szabó Andrea Eszter
 • Szendrei Krisztina
 • Tarnai Katalin
 • Tölli Balázs
 • Törzsök Emilné
 • Zsuppánné Cellik Barbara

A dunakeszi Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola tanárai közül:

 • Bogdánné Kristály Mónika
 • Csontóné Kereszti Edina
 • Fias Zsuzsanna
 • Gyuráné Pintér Anikó
 • Hlavács Judit
 • Juhász Szilvia
 • Kissné Mócsai Vera
 • Kubinyi Edina
 • Mészáros Kinga
 • Molnárné Göncz Borbála
 • Petrikné Várhalmi Zsuzsanna
 • Pistyúr Katalin
 • Radwány-Nagy Dóra
 • Tarjánné Sólyom Ildikó
 • Törökné Baráth Andrea

A hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI tanárai közül:

 • Baloghné Szűcs Emma
 • Bányainé Pálfi Beáta
 • Bujdosó Tibor
 • Csécseiné Mihályi Edina
 • Földiné Jakab Edit
 • Földvári Istvánné
 • Gáll Irén
 • Gyöngyösiné Sepsi Tünde
 • Hamrné Helmeczi Katalin
 • Ivánku Szilvia
 • Jakubecz Sándor
 • Janócsiné Luczi Klára
 • Kocsis Krisztina
 • Kunsági Zsuzsa
 • Máté Adrienn
 • Módis Tamás
 • Nagyné Huszin Andrea
 • Nábrádi Mihály
 • Oroszné Győri Magdolna
 • Pálfi Andrásné
 • Sándorné Sas Ildikó
 • Vadász Zoltán
 • Vadászné Szőke Magdolna
 • Vastagné Szűcs Gabriella
 • Zachar Zoltánné

A bajai Szent László ÁMK Általános Iskolája tanárai közül:

 • Bánfi Katinka
 • Borbély Miklós
 • Borosné Pintér Brigitta
 • Bundity Zoltán
 • Bundság Rózsa
 • Csákiné Deli Boglárka
 • Csukorné Rácz Aranka
 • Dr. Pittenauerné Tóth Kata
 • Dr. Szluha Gyuláné
 • Galiczné Szabó Orsolya
 • Glavatity Milánné
 • Goretics István
 • Goreticsné Maros Zita
 • Karainé Hantai Mónika
 • Kistamásné Krékity Zsuzsanna
 • Molnár Sarolta
 • Osztheimer Krisztina
 • Pozsonyiné Hodován Éva
 • Rápityné Budai Edit
 • Rápityné Mikli Gabriella
 • Simonicsné Mátéka Mária
 • Szabó Brigitta
 • Szabó Krisztina
 • Szűcs Róbertné
 • Vándorné Ginder Angéla

A soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanárai közül

 • Gergely Zsuzsanna
 • Haragó Tímea
 • Horváthné Szabó Csilla
 • Illésné Juhász Aranka
 • Kabók Szilárd
 • Kádár Tibor
 • M. Azizi Judit
 • Magyarné Láng Mária
 • Matus Klára
 • Meiszter Zsoltné
 • Móritz Adrienn
 • Nyesőné Nagy Zsuzsanna
 • Oszvald Enikő
 • Pécz Ágota
 • Szabó-Darida Ágnes
 • Weisz Gabriella
 • Zöldi Gréta

A budapesti BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanárai közül:

 • Bakai Eszter
 • Balogh Zsófia
 • Belkovics Attila
 • Dr. Balogh István
 • Dr. Tóth Andrea
 • Dr.Takács István
 • Dütsch Lívia
 • Egresi Andrea
 • Endrődi Balázs
 • Forgács Éva
 • Gál Zsófia
 • Gaul Emil
 • Gonda Judit
 • Győrfi Dorit
 • Győri Lívia
 • Holácsné Szalmási Györgyi
 • Hornyik Erika
 • Jámbor Dorottya
 • Jasik Barbara
 • Kádár Ildikó
 • Kékes Zsuzsanna
 • Kerékgyártóné Gulyás Éva
 • Kerényi-Nagy Levente
 • Kis Anikó
 • Kovács Bernadett
 • Kökényesi Ágnes
 • Kulcsár Szabó Anikó
 • Lénárt Boglárka
 • Márk Ferenc
 • Mártha Zsolt
 • Mészáros Zsófia
 • Nagy Beatrix
 • Nagy Eszter
 • Pápai Zsuzsanna
 • Papik Eszter
 • Pármai Éva
 • Pelikán Viktória
 • Sipos Alexandra
 • Szabadyné Ligeti Zsuzsanna
 • Szűcs Rebeka
 • Tax Eszter
 • Varga Péter
 • Varga Violetta

A tordasi Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai közül:

 • Bálintné Milákovics Olga
 • Boleradszki Edina
 • Both Edina
 • Budavári Erzsébet
 • Gaál Valéria
 • Gyarmatiné Stampel Erzsébet
 • Hajdu Edit
 • Horváth Erika
 • Horváth Györgyi
 • Jambrik Levente
 • Kosaras Péter Ákos
 • Máli Réka
 • Marton Gabriella
 • Pók Endréné
 • Szabóné Hegedűs Mónika
 • Varga - Sebestyén Eszter
 • Varga Szabolcsné
 • Zámbó Ildikó

A budapesti VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola tanárai közül:

 • Davidovics Dávid
 • Fizil Orsolya
 • Holló Katalin
 • Horváth Éva Katalin
 • Koloszár Péter
 • Kovács Krisztina
 • Kökény István
 • Leotard-Császi Zsófia Zsuzsanna
 • Nádasné Szabó Ágnes
 • Orosz Dávid
 • Pirisi Zoltán
 • Rustinczky Zoltán
 • Simon Szilvia
 • Simonné Kovács Judit
 • Szalay Zsuzsanna
 • Takács Tamás
 • Vass Krisztina
 • Viktor Dániel
 • További 7 kolléga név nélkül

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanárai közül:

 • Babicz Gyöngyi
 • Ballyné Fazekas Judit
 • Báriné Haraszti Adél
 • Barkó Lajos
 • Bogdán Gabriella
 • Csordásné Lippa Beáta
 • Dr. Tarnóczi Richárdné
 • Dankó Ildikó
 • Fehérné Molnár Marianna
 • Gonda Viktória
 • Haizer Tiborné
 • Homoródi Antalné
 • Juhász Péter
 • Juhász Tamás
 • Kézsmárki Ágnes
 • Kizman Ágnes
 • Kollát Beatrix
 • Lázár Katalin
 • Miléné Varga Andrea
 • Nagyházi Zsuzsanna
 • Pazonyi György
 • Pócsik Csabáné
 • Rubóczki Béla
 • Siska Péter
 • Tamás Melinda
 • Tóth Diána

Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bodrog tanárai közül

 • Afangide Beáta
 • Balogh Árpád
 • Csernák Judit                   
 • Dan Tiborné
 • Gazdag Beatrix
 • Győri Kornél
 • Horváth Balázs
 • Horváth Zsófia
 • Jóföldi Tímea
 • Kelemen Ágnes
 • Kurdiné Kövesdi Erika
 • Lehotay-Kéry Jánosné
 • Patona Zsuzsanna
 • Révész Kinga
 • Steinerné Tompos Andrea
 • Sütő Ervinné

A mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárai és nevelői közül:

 • Almási Attila
 • Bata Emília
 • Bondár Zsuzsa
 • Csákné Tóth Júlia
 • Csoh Ildikó
 • Debreczeni Gábor
 • Dr Baukóné Baksai Edit
 • Dr Kovács Gábor Csabáné
 • Ficsor Tamás
 • Kaszás Gábor
 • Kincsesné Kovács Erika
 • Kisné Péter Nóra
 • Kocsorné Kovács Bernadett
 • Kolozsi Tamás
 • Kovács Hajnalka
 • Kovácsné Győrfi Linda
 • Kun Ilona
 • Molnár Zita
 • Molnárné Farkas Éva
 • Pócs József
 • Sas Katalin
 • Suszter Ágnes
 • Szabó Katalin
 • Székely Mária
 • Szilágyi István
 • Szilágyi Zsuzsa
 • Szugyiczkiné Balogh Edit
 • Takács Béla
 • Toldi Anikó

A miskolci Nebuló Általános Iskola tanárai közül:

 • Kertészné Varga Kinga
 • Molnárné Visnyik Erzsébet
 • Muránszky Istvánné
 • Rutka Gergő
 • Szolyákné Mallák Ágnes
 • Vonga Krisztián
 • További hét kolléga név nélkül

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest nevelőtestületéből:

 • Balogh Lili
 • Felleg József
 • Gombos Nóra
 • Kántor Julianna
 • Mlecsenkov Eszter
 • Moldován Szilvia
 • Pollák Dávid, iskolalelkész
 • Tamás Tünde
 • Varga Richárd
 • Zalányi Kinga

A budapesti Szent II. János Pál Iskolaközpont tanárai közül:

 • Babay Kinga
 • Halász Dániel
 • Harsányi Klára Mária
 • Hetényiné Szeróvay Dóra
 • Horváth Anna Krisztina
 • Késmárkyné Brückner Rita
 • Kollár Ágnes
 • Latinovics Ádám 
 • Márton Gábor
 • Pákányi Szabolcs Lászlóné
 • Peller Judit
 • Peller Zsuzsanna
 • Perlaky-Balc Adél
 • Valkó Rita
 • 1 kolléga név nélkül

A piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai közül:

 • Bagóné Ivancsó Marianna
 • Barkóczi Katalin
 • Borókay Eszter     
 • Borzsákné Szijártó Karolina
 • Bujna Veronika 
 • Busáné Bisztriczky Fruzsina
 • Cser Emese
 • Dósai Mónika
 • Erdélyiné Bisztriczky Réka 
 • Fetter Szilvia
 • Fodorné Frankovits Judit
 • Halmos Attila
 • Hargita-Petrán Mónika
 • Huszthyné Ocskay Rita
 • Kovordányiné Káplár Rita 
 • Lukácsházi Pál
 • Mocsáry Dezső 
 • Módli Ágnes
 • Müllner Eszter
 • Nagy Erika
 • Repka György
 • Rosta Zsófia Katalin 
 • Stieda Daphne
 • Szabó Erika
 • Szénási Zoltán
 • Dr. Tóth László
 • Tóthné Magyarvári Krisztina
 • Triffné Magyar Andrea
 • Ujházy Andrásné
 • Vida Péter András

A kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános iskola tanárai közül:

 • Becsei Szilvia
 • Benczéné Wágner Anita 
 • Bense Erzsébet
 • Bodor Csilla
 • Csizmadia-Kovács Gyöngyi
 • Csontosné Muity Éva
 • Gárdonyi Péter
 • Lipótzy István
 • Lukácsné Haránt Eszter
 • Marsa-Rózsa Szabina
 • Papp Zsolt (igazgató)
 • Siposné Hajdú Margit
 • Takács-Hornung Mária

A pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tanárai közül: 

 • Békefiné Fodor Helga
 • Káldi Andrea 
 • Szücs Gábor
 • Szücsné Gergely Judit
 • Tóth Beáta

Továbbá:

 • A. Kamarás Zsuzsa (Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Pécs)
 • Andáné Vastag Andrea (KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium - Kiskunhalas)
 • Andó-Vermes Ágnes (Szent II. János Pál Iskolaközpont)
 • Arnhoffer Ferenc (Padányi Katolikus Iskola, Veszprém)
 • Babicz Mária (Premontrei Iskolaközpont Gödöllő)
 • Bagolyné Takács Enikő (Szent Anna Katolikus Általános Iskola)
 • Bajnay Berta (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Balázs Ilona (Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium)
 • Bálintné Parrag Szilvia (II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium)
 • Balog Csilla (KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Barta Imre (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
 • Bayer Ildikó (Szent Mór Iskolaközpont, Pécs)
 • Bayer László (Szent Mór Iskolaközpont Pécs)
 • Beck Tamás (Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium)
 • Bende-Hegyi Eszter (Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola)
 • Bérczes Mihály (Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
 • Bertalan Gábor (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Bizik Eszter (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)
 • Bognár Barnabás (Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium)
 • Borbás Katalin (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola)
 • Borbélyné Somogyi Szilvia (Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium, Velence)
 • Borsay Levente (Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vác)
 • Bózsvári József (Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nyugalmazott történelem tanára)
 • Böröcz Lívia (Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma)
 • Böszörményi Géza (Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda, Nagykanizsa)
 • Braun Csaba (Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium)
 • Buzás Róbert (Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium)
 • Büki Pál (Szent Margit Gimnázium)
 • Calligaris-Horváth Erika (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium)
 • Chalupa Zoltán (korábbi igazgató) (Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola)
 • Cravero Edina (Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola)
 • Czike Bernadett (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)
 • Csányi Ágnes (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma és Kollégiuma, Kiskunhalas)
 • Csányi János Dániel (KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Csapó Angéla Mária (KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas)
 • Csatlós László (Nagyboldogasszony Iskolaközpont, Kaposvár)
 • Cséplő Erzsébet (Piarista Iskola)
 • Csikós Csaba (Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)
 • Csontos Péter(BTA, ökumenikus képzés)
 • Csorbáné Lehotzky Katalin (Irinyi János Református Oktatási Központ)
 • Csordásné Zsubrits Anna Mária (Győri Tulipános Iskola Kisbácsai Tagiskolája, nem egyházi iskola)
 • Csuzdi Csabáné (Németh László Gimnázium)
 • Dávid Ferencné(II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola Gyöngyös)
 • Dávid Péter (Gyulai Római Katolikus Gimnázium)
 • Deissinger Ákos (Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium)
 • Dékányné Orosházi Márta (Kecskeméti Református Általános Iskola, Kecskemét)
 • Deszpot Andrea (Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola)
 • Dienesné Ablonczy Anna (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Dócziné Szabados Eszter (Szent András katolikus Általános Iskola és Óvoda)
 • Domokos Éva (Nagyboldogasszony Iskolaközpont, Kaposvár)
 • Dora János Balázs (Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest)
 • Dósa Tibor (Reménység Katolikus Általános Iskola, Budapest)
 • Dr. Barna Barbara (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Dr. Bokányi Péter PhD (Árpád-házi Szent Margit Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kőszeg, Várkör 34.)
 • Dr. Győri János (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona)
 • Dr. Hoványi Márton irodalmár (ELTE), katolikus teológus (PPKE), a Budapesti Piarista Gimnázium volt tanára
 • Dr. Kállayné Gillyén Zsuzsanna (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Dr. Kolláthné Kovács Ágnes (Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola, Kaposvár)
 • Dr. Majorosné Páll Edit (Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium)
 • Dr. Sarkadiné Keszi Gabriella (Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)
 • Dr. Somogyiné Petik Krisztina (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)
 • Dr. Tima Renáta Judit (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Dr. Veressné Létai Ágnes (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, Debrecen)
 • Édesné Pál Edina (Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola)
 • Etlinger Jánosné (Szent Mór Iskolaközpont, Pécs)
 • Éliás Balázs (Bocskai István Katolikus Gimnázium, Szerencs)
 • Faragó Kinga (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Farkas Viktória Erzsébet (Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen)
 • Féderer-Lázár Gyöngyvér (MMSZ Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskola)
 • Fehér Judit (Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő)
 • Fekete Pál Péter (Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma)
 • Fekete-Jánossy Adrienn (Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
 • Fekete-Part Gabriella (Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés)
 • Fentősné Mauczka Anikó (Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Sopron)
 • Flóra Virág (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium)
 • Frigyesi Márton (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest)
 • Fritz Péter (Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola)
 • Fülöp Angéla (Hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)
 • Fülöpné Szabó Annamária (Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium)
 • Füsti-Molnár Zsuzsanna (Budapesti Kolping Katolikus Iskola, Budapest)
 • Gál Eszter (Budapesti Kolping Katolikus Iskola)
 • Gál Veronika (Budapesti Kolping Katolikus Iskola)
 • Gallai Judit (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Budapest)
 • Gállos Balázs (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Gálné Bagdán Eszter (Tatai Református Gimnázium)
 • Gazdag Éva (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Géczy Árpád (Reménység Katolikus Általános Iskola, Budapest)
 • Gesztesi-Tóth László (Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő)
 • Győrfi Laura (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Budapest)
 • Györgyné Papp Eszter (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Gyulavics Erzsébet (Budapesti Kolping Katolikus Iskola, Budapest)
 • Haranginé Simon Tímea (Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium, Hajdúnánás)
 • Hartmann Erika (Tatai Református Gimnázium, Tata)
 • Hegedűs Attila (Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimánzium)
 • Hegedűs Szilvia (Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola)
 • Hegedüsnê Kendeh Tünde (Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola)
 • Hegedüsné Láng Andrea (Premontrei Iskolaközpont Gödöllő)
 • Hegoczki Imre (Budai Nagy Antal Gimnázium)
 • Heim László (Kodály Zoltán Katolikus Magyar Kórusiskola)
 • Hóborné Edöcsény Nóra (Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kőszeg)
 • Hollai Gábor (Veresegyházi Katolikus Gimnázium)
 • Honfi-Magna Judit (Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest)
 • Honvéd Péter (Pannonhalmi Bencés Gimnázium)
 • Hordós Csaba (Padányi Katolikus Iskola, Veszprém)
 • Horváth Veronika (Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László Tagiskolája, Hédervár)
 • Horváthné Godena Katalin (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Horváthné Szakál Sára Orsolya (Szent Imre Katolikus Általános Iskola Gödöllő)
 • Igás Andor (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium Kiskunhalas)
 • Ignécziné Bodnár Klára (Piarista Tanoda, Sátoraljaújhely)
 • Ilyés Gábor (Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola)
 • Iski Anikó (Keresztelő Szent János Iskolaközpont Zsámbék)
 • Iványi Anna (Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc)
 • Jakab Crina Paula (Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola, Budapest)
 • Jakabos Erika (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Jámbor Anikó (Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola Pápa)
 • Jófejű Anikó(Budapesti Kolping Katolikus Iskola)
 • Johann Reichenberger (Magyar-Bajor Kat. Gimnáziumi Tanulókör)
 • Juhász Attila (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
 • Juhász Jánosné (Kis Bálint Református Általános Iskola Vésztő)
 • Juhász Katalin (Kecskeméti Református Gimnázium)
 • Kalamár Domokos (A tordasi Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
 • Kalmárné Borbáth Gitta (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Kalocsai Beatrix (Búzaszem Katolikus Általános Iskola, Göd)
 • Karácsonyi Viktória (Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium)
 • Katharina Engelhardt (Magyar-Bajor Kat. Gimnáziumi Tanulókör)
 • Katona István (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium, Miskolc)
 • Kékesi Judit Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Keller András (Padányi Katolikus Iskola)
 • Keller Krisztina (gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium)
 • Keresztúri Krisztina (Búzaszem Katolikus Általános Iskola, Göd)
 • Keserű Józsefné (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI)
 • Kiss Borbála (Budapest I. kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium)
 • Kiss Sándor (Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Ózd)
 • Klem József Zsolt (Szent Tamás Katolikus Általános Iskola, Mélykút)
 • Klemné Lipka Dorottya (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma és Kollégiuma)
 • Kliment Hajnalka (Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és AMI, Vác)
 • Kocsisné Gacsó Irén (Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Nyíregyháza)
 • Kólinger Attila (Padányi Katolikus Iskola, Veszprém)
 • Komáromi Tímea (Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola, Budapest)
 • Komporday Réka (Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
 • Korsós Gabriella (Zsámbéki Premontrei Szakgimnázium és Szakközépiskola)
 • Kovács Gergely (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen)
 • Kovács Ildikó (Búzaszem Katolikus Általános Iskola, Göd)
 • Kovács Judit (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Pécel)
 • Köblös István (Tatai Református Gimnázium)
 • Kürti Zoltán (Reménység Katolikus Általános Iskola)
 • Labancz Zsolt (Piarista Tanoda, Sátoraljaújhely)
 • Laurinyecz Imre(Dr. Szepesi László Szakiskola, Piliscsaba)
 • Lázi István János (Dr. Ámbédkar Iskola)
 • Lea-Katharina Steller (szül. Virághalmy Lea) (Magyar-Bajor Kat. Gimnáziumi Tanulókör)
 • Lengyel Ibolya (Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szentendre)
 • Maczkó Kornélia (KRK Szilády Áron Református Gimnázium Kiskunhalas)
 • Mácsainé Szalai Tünde (Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda, Nagykanizsa)
 • Magda Gábor (Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium)
 • Majsay Virág (Wesley János Általános Iskola)
 • Manninger Vilmosné (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Gödöllő)
 • Markolt Sebestyén (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium, Budapest)
 • Marosán Hajnal (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium)
 • Martinákné Bok Noémi (Miskolci Kaffka Margit Ált. Isk. és AMI)
 • Márton Katalin (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Máthé Melinda (Szent László ÁMK, Baja)
 • Megyesi Éva (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Mervay Miklós (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest)
 • Mesterházy Balázs (Kőszegi Evangélikus Középiskola)
 • Mészáros-Fazekas Éva (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Pécs)
 • Milus Fruzsina (Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási intézmény
 • Molnár Bálint (Budapesti Montessori)
 • Molnár Péter (Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium)
 • Molnár Zoltán Gábor (Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium)
 • Molnárné Venczel Katalin (II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Kiskunhalas)
 • Morlin Erzsébet (Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szentendre)
 • Mukanovics Judit (Budapesti Kolping Katolikus Iskola)
 • Muntag Lőrinc (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Murvai Dénes (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium, Budapest)
 • Muskó Zoltánné (Dél-BalatoniGárdonyi Géza Általános Iskola Szőlősgyörök)
 • Nagy Emília Bernadett (Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium)
 • Nagy Sándor Miklósné (Katolikus Gimnázium, Kaposvár)
 • Nagyné Márkus Adél (Zamárdi Fekete István Általános Iskola és AMI)
 • Németh Attila (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium)
 • Németh Kamilla (Fabriczius József Esti Gimnázium / Váci Egyházmegye)
 • Németh-Tóth Viktória (Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium)
 • Ott Judit (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Győr)
 • Páles Hajnalka (Szent László Görögkatolikus Gimnázium Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola)
 • Pamuk Laura (Szent Mór Iskolaközpont)
 • Pécsi Marcell (Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium)
 • Perényi Ibolya (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Budapest)
 • Péter Attila (K.R.K Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Pinczés Beáta (Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI, Sajólád)
 • Pintér Tibor (Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola)
 • Plavecz Zoltán (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium)
 • Podányi Tamás (Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, és Művészeti Szakgimnáziuma)
 • Porcsalmy Balázs (Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium)
 • Pórné Nagy Katalin (Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium)
 • Potyókné Makónyi Erika (Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Eü Szakgimnázium és Szakképző Iskola)
 • Rácz András (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Nagykanizsa)
 • Rácz Andrásné (Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Nagykanizsa)
 • Rajnai Károly (Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Sopron)
 • Rakonczay Norbert (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma és Kollégiuma)
 • Rapavi Róbert (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Réti Éva (Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola, Debrecen)
 • Rezsabek Mária (Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola)
 • Rochlitz Andrea (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Roth Ágnes (Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium)
 • Ruszkainé Fodor Éva (Óbudai Gimnázium (nem egyházi))
 • Sághyné Dobsa Judit (Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi)
 • Salát Ildikó (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Budapest)
 • Sándor Zoltán (Kazincbarcikai Pollack Mihály Á. I.)
 • Sápi Anikó (Kecskeméti Református Gimnázium)
 • Schwarcz Gyula (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Schwarczné Kemény Borbála (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Sebestyén Amália (Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium)
 • Séllei Edit(Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola)
 • Sike Zoltán (Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium)
 • Sillye Gergely (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola)
 • Sipos Gabriella (Túróczy Zoltán Evangélikus Iskola Nyíregyháza)
 • Somogyiné Horváth Erika (Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola)
 • Somorjai Karola (Karolina Iskola, Szeged)
 • Sponták Szabina (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Strenner Györgyike (Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola Pápa)
 • Sümeghy Zita(Szent II. János Pál Iskolaközpont)
 • Szabó Adrienne (Padányi Katolikus Iskola, Veszprém)
 • Szabó Csaba (Premontrei Iskolaközpont Gödöllő)
 • Szabó Ferenc - Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Szabó László (Piarista Tanoda, Sátoraljaújhely)
 • Szabó Marianna (Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen)
 • Szabó Tünde (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas)
 • Szabóné dr. Kármán Judit PhD (tanszékvezető egyetemi docens, intézetvezető, Sapientia SZHF Pedagógia Tanszék, Neveléstudományi Intézet)
 • Szabóné Juhász Klára (Kmety György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, Marcaltő)
 • Szabóné Kató Hajnalka (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium)
 • Szabóné Lukács Éva (Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Nyírtelek)
 • Szakács Emília (Szent Mór Iskolaközpont, Pécs)
 • Szakács Erzsébet (Szentendrei Református Gimnázium)
 • Szénásiné Pozderka Hajnalka (Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Törökszentmiklós)
 • Szentgyörgyi Rita (Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda, Siklós)
 • Szentgyörgyiné Szlovák Mária (Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium)
 • Szigeti Mátyás (Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Budapest)
 • Sznopek Martin (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Taigiszer Csaba (Sztehlo Evangélikus Általános Iskola)
 • Taigiszerné Vizkelety Judit (Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola)
 • Takács Judit (Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium)
 • Tatár András (gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium)
 • Teknősné Kórodi Ágnes (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Tényi Nicolette (Pécsi Református Kollégium Gimnnáziuma)
 • Tihanyi Imre (Örömhír Általános Iskola és AMI, Budapest)
 • Tollár Ivett (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Tolnay Ferencné (Budapest, 17.ker. Zrínyi Miklós Általános Iskola)
 • Tornyay Magdolna (Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola)
 • Tóth Gréta (végzős hallgató) (Szent II. János Pál Iskolaközpont)
 • Tóth Zoltánné (Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest)
 • Tóth-Müller Adrienn (Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium)
 • Tömpe László (Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium)
 • Tupcsia Bettina (Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola)
 • Turmezei Mónika (gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium)
 • Tuska Anna (Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola)
 • Ullrich Balázs (Veresegyházi Katolikus Gimnázium)
 • Váczi Marianna (Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium)
 • Valaczka János (gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium)
 • Varga András (Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gödöllő)
 • Varga Eszter (Bornemisza Péter Gimnázium)
 • Varga Judit (Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas)
 • Varga Valéria (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
 • Varjúné Rigó Andrea (Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)
 • Várnai Ágnes (Bzsh Scheiber Sándor Gimnázium, Általános iskola és Kollégium)
 • Varró Mária (Pál Apostol Katolikus Óvoda, Iskola és Gimnázium)
 • Vasas Géza (Szent Margit Gimnázium)
 • Végh Ágnes (Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest)
 • Velkey Zsuzsanna (Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola)
 • Viczián-Cseh Lilla (Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium, Velence)
 • Virág Ágnes (Premontrei Iskolaközpont Gödöllő)
 • Virágné Katona Zsuzsanna (igazgató, Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós)
 • Vizeli Judit (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Wagner Veronika (Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Mosonmagyaróvár)
 • Walter Piroska (Keresztelő Szent János Iskolaközpont, Zsámbék)
 • Zahorecz Pál (Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium)
 • Zámolyi Eszter (Szent II. János Pál Iskolaközpont)
 • Zseli Magdolna (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium)

Zsigmondné Tamasics Katalin (Kodály Zoltán Katolikus Magyar Kórusiskola)

Továbbá az intézmény megnevezése nélkül:

 • Ádám Zsuzsa
 • Adamecz Mária
 • Afonyi Lászlóné
 • Ambrus Krisztina
 • Ambrus László
 • Angster Péter
 • Antal Erika
 • Antalné Rakonczás Éva
 • Aszódi István
 • Auer Tamás
 • Ávár Barbara
 • Babicz Mária
 • Bagosi Róbert Krisztián
 • Bakonyi Gergely László
 • Balázs Beáta Katalin
 • Balázs Margit Julianna
 • Bálint Erzsébet
 • Bálint Károly
 • Bálintné Nagy-Kaszap Ditta
 • Balogh Andrea
 • Bàn Csabàné
 • Baradits-Stummer Márta
 • Baranya Péter
 • Barcza István
 • Bárdos Zoltán
 • Bársonyiné Molnár Erika
 • Bartalos Györgyi
 • Bártfay Katalin
 • Bartlné Pap Zsuzsanna
 • Bátķi László
 • Bekkerné Fenyő Ágnes
 • Belcsákné Koncz Ágnes
 • Bencze Tamás, Zalaegerszeg
 • Benczéné Wágner Anita
 • Benczné Horváth Gizella, Gödöllő
 • Bene Julianna
 • Benkő Csilla
 • Benkő Tamásné Kovács Hajna
 • Bensinger Erzsébet
 • Benyhe Bernát
 • Béres Gábor
 • Berta Nóra
 • Bezák Tibor
 • Bezzegné Papp Anikó
 • Biró Anna
 • Bíró Judit
 • Bognár Jánosné (nyugdíjas pedagógus)
 • Bokorné Ádám Eszter
 • Borbáth Gábor
 • Boromissza Gáborné
 • Borosnyay Katalin
 • Borsos Rita
 • Borús Klára
 • Bölcsföldiné Türk Emese
 • Brandenstein Béla
 • Bujna Katalin
 • Czakó Bence
 • Czakó-Radványi Piroska
 • Czapáry István
 • Czapáryné Prohászka Csilla
 • Czékmány Ilona
 • Czilli-Hornung Erzsébet
 • Czine Ferencné
 • Cziráki Zsuzsanna
 • Csabák István
 • Csák Emese
 • Csanády Gábor Mátyásné
 • Csányi Katalin
 • Csapodiné Mihályi Csilla
 • Csejoszki Mihály
 • Csepleő Cecília
 • Csertán Judit
 • Csertán Károly
 • Csikai Klára
 • Csizmadia Márta
 • Csízy Judit
 • Csombó Emese
 • Csonka Balázs
 • Dabóczi Györgyi
 • Derecskeyné Sipos Etelka
 • Dienes Petronella
 • Diós Márta
 • Divinyi Réka
 • Dobos László
 • Dobszay Balázs
 • Dohiné Szöllősi Ildikó
 • Domonkosné Gász Andrea
 • Domschitzné Darvas Júlia
 • Dortné Tibay Emese
 • Dr. Antóni Judit
 • Dr. Baranyai Norbert
 • dr. Mihókné Vass Ildikó
 • dr. Subáné Dombóvári Erika
 • Dr. Tóthné Nagy Beatrix
 • Draskóczy Balázs
 • Dudás Róbert Gyula
 • Dukai Zsolt
 • Edöcsény Andrásné
 • Egyedi Tímea
 • Eper József
 • Erdős Ákos
 • F. Romhányi Beatrix Dr.
 • Fábián Attila
 • Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsanna
 • Faragó Imre Gábor
 • Faragóné Kmecs Lilla
 • Fehér Borbála
 • Fehérpataky Balázs
 • Fekete Imréné
 • Fekete Mária
 • Fekete-Part Gabriella
 • Ferencz Csilla
 • Figura Magdolna
 • Fodor Judit
 • Fórisné Horváth Ágnes
 • Forrai Enikő
 • Frank József
 • Futó Viktória
 • Gajda Andrea
 • Gál Attiláné
 • Gál Mariann
 • Galambos Csaba
 • Galambos Eszter
 • Galambos Péter
 • Gálné Palágyi Erzsébet
 • Gárdos Bernadett
 • Gazdag Gyöngyi
 • Gelleyné Horváth Judit
 • Gerencsér Borbála
 • Gergely Judit
 • Gergely Katalin
 • Gergelyné Varga Judit
 • Gergényi Zsolt Edéné
 • Geröly Annamária
 • Gerstenmajer György
 • Gilicze Zoltán
 • Gombás Judit
 • Gombos Viktor
 • Gombosné Székely Andrea, Pest megye
 • Gorondi Orsolya
 • Gőbölös Gábor
 • Grynaeus András dr.
 • Gudricza Ágnes
 • Gulyás Krisztina
 • Gulyás Terézia
 • Gyarmathy Éva
 • Gyarmatiné Stefánkó Maja
 • Gyenes Magdolna
 • Gyenge-Kovács Eszter
 • Győri Katalin
 • Györke Ágnes
 • Hajna Ákos Gábor
 • Halminé Juhász Ildikó
 • Hardi Csaba
 • Hegedűs Klára
 • Heltai Zsófia
 • Hergárné Mády Katalin
 • Horváth Andrea
 • Horvath Anna
 • Horváth Bálint
 • Horváth Edit
 • Horváth Emese
 • Horváth Éva
 • Horváth Katalin
 • Horváth Miklós
 • Horváth Miklós
 • Horváth Sarolta Zsuzsanna
 • Horváthné Diósi Viktória
 • Horváthné Herczeg Zsuzsa
 • Horváthné Király Lilla
 • Huszákné Vendégh Andrea
 • Illési Luca
 • Izsák Dániel
 • Izsák Kálmán Gyula
 • Jakab Anita
 • Jakabné Bencze Noémi
 • Jáky Adrienn
 • Jánosi Teréz
 • Janzsó Ildikó
 • Janzsó Nóra
 • Jaszper Mária
 • Jávor Gellért
 • Jávorszky Iván
 • Józsa András
 • Juhász Dóra
 • Juhász Imre
 • Juhász Józsefné
 • Juhász Tamás János
 • Kánai Anna
 • Kántor Gyula
 • Karaszi Gábor
 • Karika Tímea
 • Kárpáti Viktòria
 • Kátai Katalin
 • Katonáné Mundi Beáta
 • Kecskés Mária
 • Kelemenné Kalászi Zsuzsa
 • Kemény Attila
 • Kemény Vivien
 • Kéri Bernadett
 • Kerkápoly Anikó dr.
 • Kerner Erzsébet
 • Kipke Ágnes
 • Király Anita
 • Király Teodóra
 • Kis Judit
 • Kisdi Eszter
 • Kiss Attiláné
 • Kiss Dávid
 • Kiss Tímea
 • Kiss Zoltánné
 • Knotz Anikó
 • Koczó Pál
 • Kocsis Judit
 • Kocsis Szilárd Botond
 • Kocsisné Búza Márta
 • Kollár Andrea
 • Kollárné Michelberger Ágnes
 • Kollerné Schmidt Kinga
 • Komondy Zsuzsa
 • Kondor Ágnes
 • Konrádné Papp Orsolya
 • Kós Rita
 • Kosik Zsófia
 • Koskóci Zsófia
 • Kotschyné Bellosevich Anna Mária
 • Kovács Ágota
 • Kovács András
 • Kovács Andrásné Serényi Petra
 • Kovács Bernadett
 • Kovács Eszter
 • Kovács Géza
 • Kovács Márk
 • Kovács Tímea
 • Kökény János
 • Könczöl-Kiss Erzsébet
 • Körömi Péterné
 • Kőrös Ágnes
 • Körözsi Barnabás
 • Kőszeghyné Keresztes Éva
 • Kőszeghyné Szénási Ágnes
 • Kőszegi Júlia
 • Köteles Zoltán
 • Kövesdi László
 • Kövesdiné Kapitár Anikó Zalaegerszeg
 • Krappancsák Tihamér
 • Kruppa Bence
 • Kruppáné Kovács Katalin
 • Kulcsár Ella
 • Kuszmann Nóra Andrea
 • Laczik István
 • Lakatos Máté
 • Lakatosné Kovács Ágnes
 • László Zoltán
 • Lázár László
 • Lebbenszki Éva
 • Lechner Andrea
 • Légár Erzsébet
 • Lehoczki Zsolt Péter
 • Leitereg Miklós
 • Lénárt Judit
 • Leskó Sándorné
 • Lipóth Ildikó
 • Locsmándi Judit
 • Lovász Szilvia
 • Maczó Ferenc
 • Mandl Katalin
 • Maráczi Árpád
 • Markó Tímea
 • Marsai Csaba
 • Marton Ágota Flóra
 • Martonosi Gábor
 • Matos Bernadett
 • Mátyásné Flórián Ildikó
 • Mayer Erika
 • Megyesi Schwartz Dóra
 • Mercz Klára
 • Mészáros Marianna
 • Mészárosné Gömöri Erika
 • Mészárosné Szabó Edit
 • Meszéna Zsoltnél
 • Meszes Judit
 • Miaveczné Hetényi Katalin
 • Mihályi Anikó Dalma
 • Miklós Attila
 • Mikoss Ágnes
 • Mildner Andrea
 • Mittermájer Vivien
 • Mlinkó Ágnes
 • Moldvay Mónika
 • Molnár Béla
 • Molnár György
 • Molnár Ivett
 • Molnár Kristóf
 • Molnárné Tóth Katalin
 • Mona Tamásné
 • Moravcsik Kinga
 • Morva Viktória
 • Mudri Mária
 • Müller Dóra
 • Müller László
 • N. Tauszer György
 • Nádasdi Eszter
 • Nagy Bence
 • Nagy Erzsébet
 • Nagy Hilda, Gödöllő
 • Nagy Ildikó Orsolya
 • Nagy Judit
 • Nagy Katalin
 • Nagy Márta
 • Nagy Tibor Balázs
 • Nagyné Dúl Gyöngyi
 • Nagyné Gájer Orsolya Klára
 • Náray-Szabó Lívia
 • Néder László
 • Németh Balázs
 • Németh Gergely
 • Németh Gyöngyi
 • Németh Judit
 • Németh Katalin Zsófia
 • Németh Lili Veronika
 • Némethné Lintner Tünde
 • Némethné Tölgyes Ágota
 • Nényei Pál
 • Nyárády Rita
 • Nyirő Antal István
 • Nyőgér István
 • Ónodi Szabó Krisztina
 • Opánszki Andrea
 • Orova Ágnes
 • Ö. Kovács Anna Rebeka
 • Ömböli F. Márta
 • Pálinkó Gábor
 • Pálóczyné Nagy Judit
 • Palotás Zoltán
 • Pap Andrea
 • Papp Ildikó
 • Papp Ilona,   Fót
 • Pappné Szűcs Mónika
 • Pataki Judit
 • Pénzes Katalin
 • Perczel Anna
 • Perczel Tamás
 • Pertis Szabolcs
 • Péter Ágota Marianna
 • Péter Mariann
 • Péter Zoltán
 • Pethő Csilla
 • Pető Albert
 • Petrényi Hajnalka
 • Petrovicsné Varga Viktória
 • Pintér Anasztázia
 • Piszman Ditta
 • Presser Éva
 • Puklics Andrea
 • Pusztai Mónika
 • Pusztainé Virág Anna
 • Püsök Hilda Szidónia
 • Rába Sándor
 • Racskó Éva
 • Radácsi Imre
 • Radó Zsófia
 • Rádóczi Zoltánné
 • Rajkainé Magyar Katalin
 • Rakamazi Richárd
 • Rauscherné Horváth Gyöngy
 • Reiser-Tornyai Ivett
 • Reök Borbála
 • Ress-Horváth Katalin
 • Rigóné Edöcsény Krisztina
 • Rochlitz Kyra
 • Rodek Balàzs
 • Róthné Nagy Boglárka
 • Rubóczkiné Kiss Hajnalka
 • Rubovszky Péter dr.
 • Ruff László
 • Ruff-Fazekas Anna
 • Ruttkay Attila
 • Ságiné Szlovák Erzsébet
 • Sallay Gergely (piarista öregdiák, tanár)
 • Sallayné Benke Edit (gyógypedagógus)
 • Sapszon Anna
 • Sári Diana
 • Sarmon Judit
 • Sárváriné Pallos Kinga
 • Sashalmi Melinda
 • Scharek Edit
 • Schnider-Simon Margit
 • Schramkó Péter
 • Schubert Tamás
 • Sebestény Zsófia
 • Sértő Róbert
 • Simon Imréné
 • Sipos Eszter
 • Sipos-Vajda Edit
 • Sipos-Vajda István
 • Sirkó Eszter
 • Siroki Dávid
 • Skublicsné Kerényi Csilla
 • Sneff Mária
 • Sódor Anna
 • Soha József
 • Somosi István
 • Soós Krisztina
 • Soós Lilla
 • Stróbl Kristófné
 • Suba Dorottya
 • Szabadhegy Judit
 • Szabadiné Kutas Emese
 • Szabados Lajos
 • Szabó Anna
 • Szabó Ernő Dánielné
 • Szabó Fruzsina
 • Szabó György
 • Szabó István
 • Szabó Klára
 • Szabó Nóra
 • Szabó Zsolt
 • Szakács Emília
 • Szakácsi Eszter
 • Szalay Fatima
 • Szántó Csaba Zsoltné
 • Szarka Szilvia
 • Szécsényi Zsuzsanna
 • Szegeczky Tibor
 • Széll Marcell
 • Szénásy Zoltán
 • Szentenszki Zsanett
 • Szepsi Rita
 • Szervác Attila
 • Szferle Tamás Áron
 • Szigeti Csaba
 • Szigeti Judit
 • Szigeti Magdolna
 • Szilágyi Enikő Csilla
 • Szilágyi Júlia, Gödöllő
 • Szilágyi Olivér
 • Szilágyi Réka
 • Szilvay Géza dr.
 • Szirmainé Dankó Ágnes
 • Szolnoki Attila
 • Szolnoki Attiláné
 • Szőnyi Gergely
 • Szőnyiné Lobmayer Margit
 • Szuromi Tamás
 • Szűcs István
 • Szücsné Schmidt Klaudia
 • Tajtiné Kiss Anita Anna
 • Takács Dóra Katalin
 • Takácsné Nagy Anikó
 • Tálas Valéria
 • Tamásné Deme Boglárka
 • Tankovits Ádám
 • Tári Emese
 • Teleki József
 • Tell Ágnes
 • Temesi Boglárka
 • Temple Rita
 • Tomkáné Dóla Beáta
 • Tóth András
 • Tóth Attila
 • Tóth Csaba
 • Tóth Györgyi Éva
 • Tóth Krisztina, nem pedagógus munkakörből
 • Tóth László
 • Tóth Szilvia
 • Tóthné Báldi Éva
 • Tóthné Pfeffer Lilla
 • Tölgyesi Tünde
 • Törőcsikné Tábori Nóra
 • Török Csaba
 • Tremmelné Hudik Katalin
 • Tumbász Anita
 • Turay Tünde
 • Tuza Borbála
 • Tuza Gábor
 • Tuzáné Handó Magdolna Virág
 • Tuzson-Berczeli Bernadett
 • Tyukászné Kerekes Petra
 • Uhlár László
 • Ungár Eszter
 • Urbán-Szilva Gizella Judit
 • Utassy-Hajdú Klára
 • Vágóné Némethy Adrien
 • Valaczka Andrásné
 • Vályné Gál Csilla
 • Ván Judit
 • Varga Adrienn
 • Varga Andrea
 • Varga Balázs
 • Varga Edit
 • Varga Jánosné
 • Varga Marietta
 • Varga Mátyás
 • Varga Tamás
 • Varga Terézia
 • Vargáné Hajdú Mária
 • Vargáné Németh Mária
 • Várhalmi Eszter
 • Várhelyiné Posta Ágnes Anna
 • Varhola Melinda
 • Várszegi Csaba
 • Vásárhelyi János
 • Vassné Kiss Renáta
 • Veres Gyöngyi
 • Veress Attiláné
 • Veressné Pamuk Ágnes
 • Vértesy Andrea
 • Victor Ágostonné Kelemen Tímea
 • Viczián Zsófia
 • Vida Istvánné
 • Vigh Zoltán
 • Virágos Erzsébet
 • Vizi Mária
 • Vozár Andrea
 • Wagner László
 • Wagnerné Éry Júlia
 • Wildné Grób Mária
 • Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet
 • Zarándné Krafcsik Ildikó Anna dr.
 • Zeller Dalma
 • Zeman Csaba
 • Zircher Zita
 • Zöllnerné Kondella Márta
 • Zsemberi-Szigyártó Gyula
 • Zsitkó Sándor
 • Zsolnay Dora

 

Továbbá név nélkül 77 kolléga.

Köszönjük a nem egyházi fenntartású iskolákból csatlakozni kívánó tanárkollégák támogatását is. Az állásfoglalás szövegének megfelelően azonban az aláírások között nevüket nem tudjuk szerepeltetni.

 

 

· 

 

Jámbor Anikó (Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola Pápa)
PIARINSTA blog
Koronapló

Részletek
Közzétéve: 2020.04.01.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka